Додаткова. 1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн

1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн. – М.: Педагогика, 1982.

2. Готтсданкер Р. Основы психологичекого эксперимента. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 1982.

3. Моргенштерн И. Ф. Психо-графология: Наука об определении внутреннего мира человека по его почерку. – М.: Золотой век, 1994.

4. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.: Либідь, 1996.

Тема 5. Походження та історичний розвиток психіки тварин

Перше заняття: Допсихічні форми відображення у неживій та живій природі

1. Порівняйте основні властивості відображення у неживій та живій природі.

2. Дискусія: “Чи розвиток – це будь-яка зміна?”

3. Поняття про чутливість та подразливість.

4. Наведіть приклади біотичних та абіотичних подразників.

5. У чому полягає наукова проблема виникнення психіки тварин і які є варіанти її вирішення?

6. У чому полягає наукова проблема розвитку психіки тварин і які є варіанти її вирішення?

Друге заняття: Розвиток психічних форм відображення та поведінки тварин

1. На прикладі психологічних дослідів продемонструйте, чим відрізняються нижчий та вищий рівні стадії сенсорної психіки.

2. Наведіть приклади родової та індивідуально-мінливої форм поведінки на стадіях сенсорної та перцептивної психіки.

3. Наведіть приклади ритуальної поведінки тварин.

4. Порівняйте основні ознаки інстинктів, навичок та тваринного інтелекту.

5. У чому полягає відмінність між облігатним та факультативним навчанням?

6. У чому полягає відмінність між допсихічною та психічною формами відображення на рівні живої природи?

7. Дискусія: “Чи еволюція тваринного світу у наш час може призвести до появи нового виду живих істот?”

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ

Відображення, філогенез, онтогенез, розвиток, психічний розвиток, біотичний подразник, абіотичний (біологічно нейтральний) подразник, подразливість, тропізми, позитивні тропізми, негативні тропізми, теорія панпсихізму, теорія біопсихізму, теорія нейропсихізму, теорія антропопсихізму, чутливість, поведінка тварин, еволюційна теорія розвитку психіки, діалектико-матеріалістична теорія розвитку психіки, синтетична теорія розвитку психіки, сенсорна психіка, кінези, таксиси, позитивні таксиси, негативні таксиси, індивідуально-мінлива форма поведінки, родова форма поведінки, перцептивна психіка, інстинкти, облігатне (обов’язкове) навчання, імпринтинг, етологічна теорія інстинктів, ключовий стимул, пускова ситуація, ендогенна стимуляція, групова поведінка тварин, ритуальна поведінка тварин, ригідна поведінка, пластична поведінка, навички, факультативне навчання, екстраполяційний рефлекс, інтелект тварин, психіка.

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1996. – С. 169 – 197.

2. Леонтьев А. Н. Понятие отражения и его значение для психологии // Хрестоматия по психологии / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – C. 18 – 25.

3. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 15 – 69, 219 – 271.

4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2-х т.: Т. 1. – М.: Педагогика, 1989. – С. 106 – 156.

5. Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – С. 172 – 284.Додаткова

1. Крушинский Л. В. Эволюционно-генетические аспекты поведения. – М.: Наука, 1991. – С. 53 – 71, 147 – 154, 239 – 244.

2. Ладыгина-Котс Н. Н. Развитие психики в процессе эволюции организмов. – М.: Советская наука, 1958.

3. Морозов В. Этот удивительный дельфин // Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990. – С. 100 – 106.

4. Хамори Й. Долгий путь к мозгу человека. – М.: Мир, 1985. – С. 105 – 115.

Тема 6. Природа та сутність психіки людини

1. Назвіть спільне та відмінне між психікою людини та тварини.

2. Опишіть особливості духовного світу наших пращурів.

3. Чим поняття “передумови” відрізняється від поняття “умови”, а поняття “умови” – від поняття “фактори”?

4. Поясніть на прикладах основні властивості психіки людини.

5. Чим матеріальні основи відрізняються від фізіологічних механізмів психіки?

6. Як упродовж історії змінювались погляди на матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки людини?

7. Шляхи розв’язання психофізіологічної проблеми.

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ

Натуралістична теорія філогенезу психіки, суспільно-історична теорія філогенезу психіки, соціологічна школа, культурно-історична школа (теорія суспільно-історичного походження вищих психічних функцій), школа історичної психології, марксистська теорія філогенезу психіки, френологія, рефлекторна теорія, умовний рефлекс, психофізична проблема, психофізіологічна проблема, теорія психофізичного паралелізму, теорія психофізичної взаємодії, теорія психофізичної ідентичності, теорія емерджентного психонейронального монізму, теорія психофізичної єдності.

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Анохин П. К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы. – М.: Наука, 1978. – С. 86 – 97.

2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: ЧеРо, 1996. – С. 198 – 206, 223 – 243.

3. Коул М. Культурные механизмы развития // Вопросы психологии. – 1995. – № 3. – С. 5 – 20.

4. Кудрявцев В. Т. Творческая природа психики человека // Вопросы психологии. – 1990. – № 3. – С. 113 – 120.

5. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 272 – 292, 350 – 370.

6. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. – М.: Наука, 1982. – С. 148 – 182, 233 – 242.

7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т. 1. – М.: Педагогика, 1989. – С. 29 – 34, 156 – 175.

8. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. – М.: Наука, 1985. – С. 3 – 131.

Додаткова

1. Анцыферова Л. И. Материалистические идеи в зарубежной психологии. – М.: Наука, 1974. – С. 190 – 247.

2. Биологическое и социальное в развитии человека / Отв. Ред. Б. Ф. Ломов. – М.: Наука, 1977.

3. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – С. 97 – 110, 274 – 310.

4. Гроф С. За пределами мозга. 2-е изд. – М.: Изд-во Трансперсонального Ин-та, 1993. – С. 68 – 92, 146 – 153.

5. Дубровский Д. И. Психика и мозг: результаты и перспективы исследований // Мозг и сознание / Отв. Ред. Д. И. Дубровский, Р. И. Кругликов. – М.: ФО СССР, 1990. – C. 3 – 31.

6. Матвеев В. О. Загадки и резервы психики. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та., 1990. – С. 9 – 14.

7. Пономарев Я. А. Методологическое введение в психологию. – М.: Наука, 1983. – С. 66 – 114.

Тема 7. Індивідуальна свідомість людини як вища форма психічного відображення

Перше заняття: Характеристика індивідуальної свідомості людини

1. Вивчення свідомості людини у провідних психологічних течіях початку ХХ ст.: біхевіоризмі, психоаналізі та ґештальтпсихології.

2. Дайте загальну характеристику індивідуальної свідомості людини.

3. Структура індивідуальної свідомості людини.

4. Порівняйте означення індивідуальної свідомості та психіки людини.

5. Поясніть на прикладах особливості індивідуальної свідомості людини.

6. Дискусія: “Чи тваринам може бути властива свідомість?”

Друге заняття: Самосвідомість людини

1. Чим предметна свідомість відрізняється від самосвідомості людини?

2. Основні функції самосвідомості людини.

3. Дискусія: “Для чого нам необхідно пізнати самих себе? Що допомагає, а що заважає самопізнанню?”

4. Які життєві ситуації ведуть до неприйняття самого себе?

5. Як Ви розумієте самоконтроль? Чи він піддається тренуванню?

6. Який найкоротший шлях до самовдосконалення?

7. Як співвідносяться Я-концепція та Я-образ людини? Охарактеризуйте компоненти Я-концепції. Особливості та функції Я-концепції.

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ

Свідомість, суспільна свідомість, групова свідомість, індивідуальна свідомість, буттєвий рівень свідомості, біодинамічна тканина дії, чуттєва тканина образу, рефлексивний рівень свідомості, значення, сенс, предметна свідомість, самосвідомість, самопізнання, самооцінка, самоприйняття, самоконтроль, самовдосконалення, “Я-концепція”.

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Велихов Е. П., Зинченко В. П., Лекторский В. А. Сознание: опыт междисциплинарного подхода // Вопросы философии. 1988. № 11. С. 3 - 30.

2. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 15 - 36.

3. Корнилов А. П. Диагностика регулятивной функции самосознания // Психологический журнал. 1995. т. 16. № 1. С. 107 - 114.

4. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 292 - 317.

5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1989. С. 17 - 26.

6. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М.: Политиздат, 1972. С. 11 - 25, 34 - 46, 59 - 103, 137 - 190.

7. Чеснокова И. И. Самосознание личности // Теоретические проблемы психологии личности / Отв. ред. Е. В. Шорохова. М.: Наука, 1974. С.209 - 225.

8. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1990. – С. 30–37, 43–51, 58–59.

Додаткова

1. Аллахвердов В. Сознание как парадокс. – СПб., 1999. – С. 30–34.

2. Безант А. Изучение сознания: Вклад в психологию. – М.: Алетейа, 1997. – С. 27–34, 85–95, 120–145.

3. Бороздина Л. В. Что такое самооценка? // Психологический журнал. – 1992. – Т. 13. – № 4. – С. 99–100.

4. Рубинштейн С. Л. Самосознание личности и ее жизненный путь // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 127–131.

5. Тараненко Н. В. Аллегории сознания // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – С. 5–7; № 7. – С. 15–17.

Тема 8. Несвідоме в психіці людини

1. Хто і як вивчав несвідоме до початку ХІХ ст.?

2. Як називаються психологічні течії, основним предметом вивчення яких вважають несвідоме?

3. Побудуйте схеми співвідношення понять “психіка”, “свідомість”, “несвідоме”, “підсвідоме”.

4. Наведіть з власного досвіду приклади неусвідомлених автоматизмів, неусвідомленої установки та неусвідомлених супроводів свідомих дій.

5. Порівняйте надсвідомі та підсвідомі психічні процеси.

6. Дискусія: “Чи свідома форма відображення вища за несвідому?”

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ

Несвідоме, підсвідоме, передсвідоме, надсвідоме, індивідуальне несвідоме, колективне несвідоме, архетип, неусвідомлені автоматизми, первинні автоматизми (автоматичні дії), вторинні автоматизми (автоматизовані дії), установка, моторна установка, перцептивна установка, розумова установка, неусвідомлені супроводи свідомих дій.

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Велиев Г. Н. Проблема бессознательного в философии и психологии. Баку: Элм, 1984. С. 13 - 17, 31 - 33, 59 - 98.

2. Выготский Л. С. Психика, сознание, бессознательное // Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1982. С. 132 - 148.

3. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. М.: ЧеРо, 1996. С. 67 - 98.

4. Платонов К. К. Осознанное и неосознанное в свете теории отражения // Бессознательное. Природа, функции, методы исследования: В 4 т. Т. 3 / Под ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. Тбилисси: Мецниереба, 1978. С. 126 - 128.

5. Шерозия А. Е. Психика. Сознание. Бессознательное. Тбилисси: Мецниереба, 1979. С. 17 - 104, 112 - 123, 146 - 154.

6. Симонов П. Сознание, подсознание, сверхсознание // Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В. В. Мироненко. М.: Просвещение, 1990. С. 45 - 55.

7. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990.

8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер Пресс, 1997. С. 111 - 116, 199 - 201.

9. Яценко Т. С. По той бік символіки психомалюнків // Практична психологія та соціальна робота. 1999. № 7. С. 25 – 26.


6894934928941932.html
6895003668798703.html
    PR.RU™